Úplná uzávierka cesty II/511 Veľké Uherce - Skýcov

Termín: od 1.4.2023 do 30.6.2024 dĺžka 8,457 km

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty II/511 Veľké Uherce - Skýcov v km 5,300 - 13,757

Miesto uzávierky

cesta II/511 v km 5,300 - 13,757

Popis

Úplná uzávierka cesty II/511 Veľké Uherce - Skýcov“ (km 5,300 - 13,757) z dôvodu rekonštrukcie 

Navrhovaná obchádzka

Osobná doprava bude vedená po I/64 Partizánske, II/593 Bošany a III/1750 Klátova Nová Ves, Skýcov.

Nákladná doprava nad 12 ton bude vedená po I/64 Partizánske, Topoľčany, Nitra a po I/65 Zlaté Moravce, Skýcov.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Prievidza,

odbor CDPK

G.Švéniho 3H

971 01 Prievidza

Ohlasujúca osoba

tel. 0961 572 951