Úplná uzávierka cesty II/581 ul. Husitská v meste Stará Turá

Termín: od 11.9.2023 do 22.9.2023 dĺžka 100 m

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty II/581 v km 31,427 - 31,527 ul. Husitská v meste Stará Turá

Miesto uzávierky

cesta II/581 v km 31,427 - 31,527

Popis

Úplná uzávierka cesty II/581 v km 31,427 - 31,527 ul. Husitská v meste Stará Turá z dôvodu rekonštrukcie uvedeného úseku cesty.

Navrhovaná obchádzka

doprava bude vedená obojsmerne po ceste  č. II/581 smer od  Myjava  na okružnej križovatke s cestou č. III/1211 a MK ul.  Jirásková Stará Turá  odbočenie  smer autobusová stanica ul. Jirásková, ďalej po MK Nám Dr. A. Schweitzera po križovatku s cestou III/1238 ul. 8 apríla, ďalej po III/1238 ul. Dibrovova a  späť na cestu II/581 smer  Nové Mesto nad Váhom

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č.2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  

Hviezdoslavova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ohlasujúca osoba

tel.: 0961245951