Úplná uzávierka cesty II/592 v k. ú. Ostratice

Termín: od 10.10.2023, 07:30 do 12.10.2023, 18:00 dĺžka 0,010 km

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty II/592 v mieste železničného priecestia k. ú. Ostratice

Miesto uzávierky

cesta II/592 v mieste železničného priecestia v k.ú. Ostratice

Popis

úplná uzávierka cesty II/592 v mieste železničného priecestia v k.ú. Ostratice počas opravy železničného priecestia

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená:

Smer Bánovce nad Bebravou - Ostratice – Topoľčany – po ceste III/1745 cez Žabokreky nad Nitrou ďalej po I/64

Smer Topoľčany – Ostratice – Bánovce nad Bebravou – po ceste I/64 cez Žabokreky nad Nitrou po III/1745 cez Ostratice

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Prievidza,

odbor CDPK

G.Švéniho 3H

971 01 Prievidza

Ohlasujúca osoba

tel. 0961 572 951