Úplná uzávierka cesty III/1211 - Staroturiansky jarmok 2024

Termín: od 13.6.2024, 17:00 do 15.6.2024, 22:00 dĺžka 500 m

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty III/1211 ul. SNP v meste Stará Turá - Staroturiansky jarmok 2024

Miesto uzávierky

cesta III/1211

Popis

Úplná uzávierka cesty III/1211 na ul. SNP v meste Stará Turá z dôvodu usporiadania a konania kultúrno - spoločenského podujatia 31. ročník Staroturniansky jarmok 2024

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená vľavo po MK ul. Hurbanova,  ul. SNP č. III/1211,  ul. Komenského III/1242 a MK ul. Gen. M. R. Štefánika,  obojsmerne.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č.2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  

Hviezdoslavova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ohlasujúca osoba

0961245951