Úplná uzávierka cesty III/1869 v intraviláne mesta Nemšová

Termín: od 8.9.2023 do 16.9.2023 dĺžka 40 m (3240 m)

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesty III/1869 v km 0,470 - 0,510 v intraviláne mesta Nemšová

Miesto uzávierky

cesta III/1869 v km 0,470 – 0,510

Popis

úplná uzávierka cesty III/1869 v km 0,470 – 0,510 v intraviláne mesta Nemšová, z dôvodu realizácie prác na rekonštrukcii železničného priecestia železničnej vlečky areálu Vetropack v rámci stavby „Úplná uzávierka železničného priecestia na ceste III/1869 – ul. SNP – Vetropack Nemšová

Navrhovaná obchádzka

počas úplnej uzávierky bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením na obchádzkovú trasu, pričom v smere z Horného Srnia aj z Dubnice nad Váhom bude z cesty I/57 odklonená z okružnej križovatky na cestu II/507 ul. Púchovská, Janka Palu a Mierové Námestie v meste Nemšová a ďalej na cestu III/1869 ul. SNP – Vetropack Nemšová

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411338