Úplná uzávierka miestnej cesty Ul. M. R. Štefánika a Ul. S. Chalupku - Prievidza

Termín: od 8.9.2023 do 11.9.2023 dĺžka cca 700 m

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka miestnej cesty Ul. M. R. Štefánika a ul. S. Chalupku - Prievidza, z dôvodu konania Baníckeho jarmoku

Miesto uzávierky

Ul. M. R. Štefánika a ul. S. Chalupku - Prievidza

Popis

Úplná uzávierka miestnej cesty Ul. M. R. Štefánika od križovatky pri supermarkete LIDL, Mierové námestie po križovatku s Ul. S. Chalupku, miestna cesta Ul. S. Chalupku uzavretá v priestore križovatky s Ul. M. R. Štefánika z dôvodu konania Baníckeho jarmoku 2023 v meste Prievidza

Termíny uzávierky:

Ul. M. R. Štefánika 08.09.2022 od 17,00 h -  11.09.2022 do 24,00 h

Ul. S. Chalupku 08.09.2022 od 22,00 h -  11.09.2022 do 24,00 h

Navrhovaná obchádzka

obchádzka nie je vyznačená, zmeny v organizácii dopravy sú na priľahlých pozemných komunikáciách vyznačené prenosným dopravným značením

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: +421 2 20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Ohlasujúca osoba

tel. kontakt: 0911 702 470