Úplná uzávierka miestnej komunikácie na Štúrovej ulici - Nemšová

Termín: od 28.8.2023 do 8.9.2023

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka miestnej komunikácie na Štúrovej ulici - Nemšová

Miesto uzávierky

miestna komunikácia na Štúrovej ulici

Popis

Úplná uzávierka miestnej komunikácie na Štúrovej ulici - Nemšová z dôvodu realizácie drobnej stavby kanalizačnej prípojky.

Navrhovaná obchádzka

Počas drobnej stavby kanalizačnej prípojky bude úplná uzávierka časti miestnej komunikácie ulica Dvorecká, organizácia dopravy bude riadená prenosným dopravným značením po uliciach Ľuborčianska a Závadská.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: +421 2 20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3

914 41 Nemšová

Ohlasujúca osoba

tel. č.: 032/650 9634