Úplná uzávierka mosta na ceste II/581

Termín: od 1.7.2023 do 3.9.2023 dĺžka 150 m

Dôvod notifikácie

Úplná uzávierka cesta č. II/581, km 31,400 ul. Mýtna, Stará Turá

Miesto uzávierky

cesta č. II/581, km 31,400

Popis

Rekonštrukcia mosta na ceste II/581 km 31,400 ul. Mýtna, Stará Turá - úplná uzávierka

Navrhovaná obchádzka

Cestná premávka bude dočasným dopravným značením vedená po obchádzkových trasách vedených pre nákladnú dopravu z cesty č. II/581 smer od Myjava – Nové Mesto nad Váhom na križovatke s cestou  č. III/1261 odbočenie  smer  Krajné, v križovatke  s cestou č. III/1229 Krajné odbočenie smer Kostolné,  v križovatke  s cestou č. III/1238 Kostolné  odbočenie smer Vaďovce, v križovatke ciest III/1238 a III/1186 v obci Vaďovce smer Stará Turá a v meste Stará Turá spät na cestu   č. II/581 smer Nové Mesto nad Váhom.

 

  Z cesty č. II/581 smer od Nové Mesto nad Váhom – Myjava na okružnej križovatke s cestou č. III/1211 odbočenie  smer  Papraď, v križovatke  s cestou  č. III/1211  a III/1237 smer Papraď v križovatke ciest III/1211ul. Podjavorinskej a MK ul. Hurbanova v meste Stará Turá a v križovatke MK ul. Hurbanova a II/581  spät na cestu II/581 smer Myjava.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová

agnesa.kovacova@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  

Hviezdoslavova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom