Uzávierka rýchlostnej cesty R2 počas prác na zariadení DDZ pre montáž protihlukových stien

Termín: od 28.11.2020 do 29.11.2020 Demontáž DDZ

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby „Uzávierka rýchlostnej cesty R2 počas prác na zariadení DDZ pre montáž protihlukových stien“.

Miesto uzávierky

Ľavého jazdného pruhu cesty I/9, cca v km 137,200 - 138,460 a pravého odbočovacieho pruhu cca v km 146,520 - 146,600, v mieste križovatky cesty I/9 a R2, v k. ú.: Dežerice, Bánovce n/B. a Brezolupy.

Popis

Realizácia stavby „Uzávierka rýchlostnej cesty R2 počas prác na zariadení DDZ pre montáž protihlukových stien“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava v smere Prievidza - Trenčín bude v k. ú.: Dežerice a Bánovce n/B. vedená po ceste R2 a v k. ú.: Brezolupy po ostávajúcej časti cesty I/9 o min. šírke 3,5 m a bude riadená dočasnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín