Zmena termínu čiastočnej uzávierky cesty I/64 v k. ú. Prievidza

Termín: od 31.10.2022 do 14.11.2022

Dôvod notifikácie

Zmena termínu čiastočnej uzávierky cesty I/64, v km 139,300 v k. ú. Prievidza

Miesto uzávierky

cesta I/64, v km 139,300

Popis

Zmena termínu čiastočnej uzávierky cesty I/64, v km 139,300 v k. ú. Prievidza z dôvodu realizácie stavby: „I/64, MO 64-066, Prievidza - výmena mostných záverov“.

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná premávka vedená obojsmerne, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3,0 m pre každý smer jazdy a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456