Zámer priameho nájmu č. 03/2023 + Zápisnica

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 91105 Trenčín

Predmet nájmu: Výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí Administratívnej budovy, Považské Podhradie 292, 017 25 Považská Bystrica, zapísanej na liste vlastníctva č. 947 parc. číslo 644/7, k.ú. Považské Podhradie, obec Považské Podhradie, okres Považská Bystrica.

Jedná sa o miestnosti:

  • občerstvenie č.m. 1.12 (20,42 m2),
  • kuchynka č.m. 1.13 (13,73 m2), 
  • chodba č.m. 1.14 (3,87 m2),
  • kuchynský sklad č.m. 1.15 (9,52 m2),
  • kuchyňa č.m. 1.16 (13,73 m2), v celkovej výmere 61,27 m2.

Pôdorys s vyznačením predmetu nájmu je uvedený v prílohe.

Povinnosťou nájomcu je dodržiavanie účelového určenia prenajatého priestoru - prevádzkovanie bufetu.

Vyhlasovateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Spôsob nájmu: priamy nájom

Podmienky nájmu: Minimálna výška nájomného predstavuje sumu 29,00 EUR s DPH ročne za 1m2 podlahovej plochy nebytového priestoru. V cene nájmu sú pripočítané všetky náklady súvisiace s energiami (elektrická energia, vodné, stočné, vykurovanie). Náklady za iné služby: odvoz odpadu a iné. Upratovanie prenajatých priestorov si budúci nájomca zabezpečí na vlastné náklady.

Doba nájmu: na dobu určitú – na 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia (podpísania) zmluvy.

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky o prenájom nebytových priestorov p. č. 644/7 o výmere 61,27 m2 k.ú. Považské Podhradie s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny v EUR s DPH/m2/rok je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 03/2023 – Neotvárať“ v termíne do 16.06.2023 do 10.00 hod. na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme, vložená v zalepenej obálke označenej „Priamy nájom č. 03/2023- NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ zámeru priameho nájmu, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Písomná ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje uchádzača pri FO nepodnikateľovi: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého bydliska, pri FO podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, pri PO: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, označenie kontaktnej osoby uchádzača (telefonický kontakt a e-mailová adresa), písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami priameho nájmu, predmet nájmu, účel využitia predmetu nájmu, doba nájmu, ponúkanú cenu. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku. 

Vyhlasovateľ je oprávnený meniť podmienky priameho nájmu, odmietnuť všetky predložené ponuky ako aj právo zrušiť vyhlásenie zámeru.

Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa u kontaktnej osoby: Ing. Ivan Senko, ivan.senko@sctsk.sk, zamestnanec Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, č. tel.: 0903764207.

Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu prebytočného majetku.

Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.