Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK, č. 3/2019

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmet nájmu: Výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí Administratívnej budovy, Považské Podhradie 292, 017 25 Považská Bystrica, zapísanej na liste vlastníctva č. 947 parc. číslo 644/7, k.ú. Považské Podhradie, obec Považské Podhradie, okres Považská Bystrica.

Jedná sa o miestnosti: občerstvenie č.m. 1.12 (20,42 m2), kuchynka č.m.  1.13 (13,73 m2), chodba č.m. 1.14 (3,87 m2), kuchynský sklad č.m. 1.15 (9,52 m2), kuchyňa č.m. 1.16 (13,73 m2), v celkovej výmere 61,27 m2. Pôdorys s vyznačením predmetu nájmu je uvedený v prílohe.

Povinnosťou nájomcu je dodržiavanie účelového určenia prenajatého priestoru – prevádzkovanie bufetu.

Vyhlasovateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Spôsob nájmu: priamy nájom

Podmienky nájmu: Minimálna výška nájomného predstavuje sumu 15,00 EUR s DPH ročne za 1 m2 podlahovej  plochy nebytového priestoru. K cene nájmu budú pripočítané všetky náklady súvisiace s energiami (elektrická energia, vodné, stočné, vykurovanie) a náklady za iné služby: odvoz odpadu a iné. Upratovanie prenajatých priestorov si budúci nájomca zabezpečí na vlastné náklady.

Doba nájmu: na dobu určitú – na 4 roky odo dňa uzatvorenia (podpísania) zmluvy.  

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky o prenájom nebytových priestorov p. č. 644/7 o výmere 61,27 m2 k.ú. Považské Podhradie s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny v EUR s DPH/m2/rok je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 3/2019 – Neotvárať“ v termíne do 01.04.2019 do 10.00 hod. na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Písomná ponuka musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, č. účtu v tvare IBAN, predmet nájmu – číslo miestnosti, účel využitia predmetu nájmu, dobu nájmu, ponúknutú cenu.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vyhradzujeme si právo na možnosť na vyjadrenie nesúhlasného stanoviska k žiadosti o prenájom priestorov.

Kontakt: Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0903 764 207
Kontaktná osoba: Ing. Peter Chlebana, e-mail: peter.chlebana@sctsk.sk