Čiastočná uzávierka cesty I/9 v obci Drietoma

Termín: od 14.3.2023 do 14.6.2023 práce sa budú vykonávať po max. 100 m úsekoch, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Dôvod notifikácie

čiastočná uzávierka cesty I/9 v km cca 8,890 - 9,330 v obci Drietoma

Miesto uzávierky

cesta I/9 v km cca 8,89 - 9,33

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v km cca 8,890 - 9,330 v obci Drietoma z dôvodu realizácie stavby "Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9 Dolný koniec Drietoma"

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom 

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456